משלוח סיפור (טופס) או דואר אלקטרוני


מעצם ההקשה על משלוח טופס זה אני מאשר/ת בזאת כי הפרטים שמסרתי נכונים ומדויקים, כי התכנים שנשלחו באמצעות טופס זה ("התוכן") חוברו על ידי וכל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתוכן הן בבעלותי וכי. הנני מאשר כי בתוכן ובמסירתו לא נעשתה כל פגיעה בפרטיותו של כל אדם אחר ובזכותו שלא להיחשף בניגוד לרצונו בציבור. ידוע לי כי משלוח התוכן מהווה מתן רשיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן למגפון לשימוש בתוכן וכן מהווה אישור עבור מגפון לפרסמו. כמו כן הנני מאשר למגפון לעשות בתוכן כל שימוש שתיראה לנכון, לרבות העברתו לצדדים שלישיים. ידוע לי ואני מסכימ/ה שלא אהיה זכאי/ת לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור מסירת התוכן או פרסומו. אני מתחייב לשפות את מגפון, או מי מטעמה בגין כל נזק או הוצאה שיגרמו בגין כל תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו אם יתברר כי הפרטים או ההצהרות שמסרתי אינם מדוייקים או נכונים. אני מאשר/ת כי נתתי הסכמתי לבדיקת התוכן וכי ידוע לי כי מגפון אינו מתחייבת לפרסמו. כמו כן אני מאשר/ת כי נתתי את הסכמתי לשינויים ולעריכת התוכן, לעדכונו, להרחבתו או לצמצומו, ולכל פעולה אחרת, ללא הגבלה. אם אני חותמ/ת בשם ארגון, אני מצהיר/ה כי הנני מוסמכ/ת לאשר ולהתחייב כאמור בשמו של הארגון.